Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrss

Taxe şi impozite localeAnunţ privind selectarea de parteneri entităţi private

în vederea aplicării în cadrul programului POSDRU

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, Primaria Orasului Plopeni, B-dul. Independentei, nr. 12, anunţă deschiderea selecţiei de parteneri - entităţi private în vederea constituirii de parteneriate pentru initierea si implementarea unor proiecte de interes local finantate din ProgramulOperationalSectorialDezvoltareaResurselorUmane - POSDRU

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care să vizeze facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor pe piaţa muncii, prin dezvoltaea si gestionarea de proiecte in cadrul urmatoarelor axe prioritare/domenii majore de interventie din POSDRU:

                Axa prioritara 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 „Promvarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si a ocuparii fortei de munca”

                Axa prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Domeniul major de interventie 6.3: „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

 

 

Activitățile principale care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt: sunt specifice fiecarei axe si domenii mentionate mai sus, detaliate in Documentul Cadru de Implementare.

 

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau reţelelor de organizaţii care respectă următoarele condiţii minime:

Condiţii generale de eligibilitate:

Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;

Furnizori de servicii sociale publici şi privaţi acreditați.

 

Condiţii specifice – aceste condiţii trebuie îndeplinite de către partenerul care acţioneaza în nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care înaintează o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri:

Activitate relevantă in implementarea de proiecte finantate din FSE prin

-          Participarea in calitate furnizor de servicii de informare si consiliere, formare profesionala si mediere in scopul mentinerii/plasarii pe piata muncii. Experienta in formare profesionala de minim 5 ani

-          Experienta in formare persoane ce reprezinta grup tinta pentru axele si domeniile mentionate mai sus, cel putin un contract/proiect

 

-          Experienţa de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fondurile structurale – si minim 5 proiecte implementate pe POSDRU in calitate de beneficiar/partener: listadetaliataproiectelor: numeşi număr contract.

-          Experienta in prestare de servicii acreditate de mediere pe piata interna a muncii de minim 1 an

-          Experienta in prestare de servicii acreditate de informare si consiliere de minim 1 an

 

Capacitate financiara de sustienere a activitilor specifice din cadrul proiectului se demonstreaza prin prezentarea urmatoarelor documente:

-          Act constitutiv, inlcusv acte aditionale daca este cazul

-          Certificat de inregistrare

-          Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste ca organizatia/ societatea nu este in stare de faliment sau in stare de lichidare, nu are afacerile administrate de un tribunal, nu sunt incepute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendata

-          Certificat de atestare fiscala emis de DGFP teritoriala care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

-          Cetificat de atestare fiscala emis de Directia de Impozite si Taxe Locale, care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului local

-          Bilantul contabil pentru ultimii 2 ani – copie a exemplarului depus la organul fiscal in raza caruia functioneaza. Pentru a fi asigurata evaluarea favorabila a candidaturii cifra de afaceri medie va fi de minim 1.000.000 euro;

 

Capacitate tehnica de implementare si coordonare a activitatilor din proiecte POSDRU, care se va demonstra prin prezentarea unei liste detaliate de personal specializat in toate domeniile necesare: management, coordonatori, financiar, achizitii, specialist in mediere, specialist consiliere, formatori, etc, de care dispune pentru derularea si implementarea proiectelor. Se va prezenta si lista cu numarul total de angajati ai organizatiei/ societatii.

 

Propunerile de parteneriat, cuprinzând scrisoare de intentie, si documetele mentionate mai sus in copie sau original, dupa caz, sunt aşteptate pe adresa Primaria Orasului Plopeni, B-dul. Independentei, nr. 12, până la data de 21.06.2013 , ora 12.00.

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în comunicarea propunerii.

 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

-organizeaza, efectueaza, urmareste si controleaza intreaga activitate financiar-contabila;

-in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale Primariei intocmeste bugetul propriu, face rectificarile de buget pe care le supune aprobarii Consiliului local;

-urmareste executia bugetului local, face propuneri pentru virari de credite, utilizarea fondului de rezerva si contractarea de imprumuturi, intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar;

-tine evidenta valorica la zi a intregului patrimoniu din proprietate, coordoneaza activitatea de inventariere periodica prin sondaj si o data pe an, a intregului patrimoniu;

-organizeaza si raspunde de operatiunile de casa;

-tine evidenta retinerilor din salariu si a contractelor de garantie;

-conduce evidenta contabila sintetica si analitica pentru majoritatea activitatilor cuprinse in bugetul de cheltuieli ;

-coordoneaza si urmareste zilnic efectuarea platilor la unitatile de invatamant, sanatate si cultura din subordine;

-urmareste si respecta modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la controul financiar;

-pregateste actele necesare pentru acordarea salariilor persoanelor angajate;

-completeaza fisele fiscale;

-intocmeste declaratiile nominale lunare cu privire la contributiile de asigurari sociale;

-intocmeste declaratiile lunare cu privire la fondul de somaj si impozite;

-stabileste, constata, controleaza si incaseaza impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere, penalitatile, amenzile si orice alte venituri ale bugetului local;

-solutioneaza obiectiile si contestatiile formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, precum si executarea creantelor bugetare;

-tine evidenta contribuabililor persoane fizice si juridice;

-realizeaza si tine evidenta creantelor bugetare locale;

-organizeaza si realizeaza incasarea obligatiilor bugetare;

-tine evidenta contabila a veniturilor realizate din impozite si taxe;

-intocmeste rapoarte si statistici legate de impozite si taxe locale;

-tine evidenta facilitatilor fiscale;

-comunica Oficiului Registrului Comertului Prahova lista persoanelor fizice autorizate.

Tel: 0244.220.132/int 21

 

Anunţuri şi formulare