Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrss

Bine ati venit pe site-ul Primariei Plopeni

dragos nita

Mesajul de bun venit al primarului Dragoş Niţă

Doresc să vă urez un călduros bun venit pe site-ul Primăriei Oraşului Plopeni. Veţi găsi aici lucruri interesante şi informaţii utile despre Plopeni, despre activitatea administraţiei publice locale şi despre cei pe care dumneavoastră i-aţi ales. Parcurgând această pagină web, vă aştept să ne cunoaşteţi, să ne înţelegeţi şi să ne fiţi alături în demersul nostru de a transforma Plopeniul într-un oraş înfloritor şi prosper.

Cu prietenie,
Dragos Niţă, primarul oraşului Plopenihidro-prahova

Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private

în vederea aplicării în cadrul programului POSDRU

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, Primaria Orasului Plopeni, B-dul. Independentei, nr. 12, anunţă deschiderea selecţiei de parteneri - entităţi private în vederea constituirii de parteneriate pentru initierea si implementarea unor proiecte de interes local finantate din ProgramulOperationalSectorialDezvoltareaResurselorUmane - POSDRU

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care să vizeze facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor pe piaţa muncii, prin dezvoltaea si gestionarea de proiecte in cadrul urmatoarelor axe prioritare/domenii majore de interventie din POSDRU:

                Axa prioritara 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 „Promvarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si a ocuparii fortei de munca”

                Axa prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Domeniul major de interventie 6.3: „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

 

 

Activitățile principale care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt: sunt specifice fiecarei axe si domenii mentionate mai sus, detaliate in Documentul Cadru de Implementare.

 

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau reţelelor de organizaţii care respectă următoarele condiţii minime:

Condiţii generale de eligibilitate:

Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;

Furnizori de servicii sociale publici şi privaţi acreditați.

 

Condiţii specifice – aceste condiţii trebuie îndeplinite de către partenerul care acţioneaza în nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care înaintează o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri:

Activitate relevantă in implementarea de proiecte finantate din FSE prin

-          Participarea in calitate furnizor de servicii de informare si consiliere, formare profesionala si mediere in scopul mentinerii/plasarii pe piata muncii. Experienta in formare profesionala de minim 5 ani

-          Experienta in formare persoane ce reprezinta grup tinta pentru axele si domeniile mentionate mai sus, cel putin un contract/proiect

 

-          Experienţa de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fondurile structurale – si minim 5 proiecte implementate pe POSDRU in calitate de beneficiar/partener: listadetaliataproiectelor: numeşi număr contract.

-          Experienta in prestare de servicii acreditate de mediere pe piata interna a muncii de minim 1 an

-          Experienta in prestare de servicii acreditate de informare si consiliere de minim 1 an

 

Capacitate financiara de sustienere a activitilor specifice din cadrul proiectului se demonstreaza prin prezentarea urmatoarelor documente:

-          Act constitutiv, inlcusv acte aditionale daca este cazul

-          Certificat de inregistrare

-          Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste ca organizatia/ societatea nu este in stare de faliment sau in stare de lichidare, nu are afacerile administrate de un tribunal, nu sunt incepute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendata

-          Certificat de atestare fiscala emis de DGFP teritoriala care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

-          Cetificat de atestare fiscala emis de Directia de Impozite si Taxe Locale, care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului local

-          Bilantul contabil pentru ultimii 2 ani – copie a exemplarului depus la organul fiscal in raza caruia functioneaza. Pentru a fi asigurata evaluarea favorabila a candidaturii cifra de afaceri medie va fi de minim 1.000.000 euro;

 

Capacitate tehnica de implementare si coordonare a activitatilor din proiecte POSDRU, care se va demonstra prin prezentarea unei liste detaliate de personal specializat in toate domeniile necesare: management, coordonatori, financiar, achizitii, specialist in mediere, specialist consiliere, formatori, etc, de care dispune pentru derularea si implementarea proiectelor. Se va prezenta si lista cu numarul total de angajati ai organizatiei/ societatii.

 

Propunerile de parteneriat, cuprinzând scrisoare de intentie, si documetele mentionate mai sus in copie sau original, dupa caz, sunt aşteptate pe adresa Primaria Orasului Plopeni, B-dul. Independentei, nr. 12, până la data de 21.06.2013 , ora 12.00.

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în comunicarea propunerii.